ทำไมต้องเลือก สำนักงานบัญชีให้ดี ?

รับทำบัญชีและยื่นภาษีโดยผู้จัดการสายบัญชีและการเงินระดับสากล ประสบการณ์ทำงาน จาก ex-Big 4 กว่า 10 ปี ทำบัญชีและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างมืออาชีพ ในราคาสมเหตุสมผล มั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาด้านบัญชี ภาษี หรือค่าปรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทำบัญชี ยื่นภาษี

บริการด้านการทำบัญชีและภาษี

 • ให้บริการทำบัญชีโดยผู้จัดการสายบัญชีและการเงินระดับสากล

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ (สำหรับแพ็คแกจรายเดือน)

 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ รายวันขาย รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน และรายวันแยกประเภท (ครบ 5 เล่มตามที่กฏหมายกำหนด) ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 • จัดทำงบกำไรขาดทุนรายไตรมาสส่งให้ผู้บริหารเพื่อวางแผนภาษี
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) (ภ.ง.ด.3) (ภ.ง.ด.53) ประจำเดือน
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) (ภ.พ. 36) ประจำเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ประจำรายเดือน
 • จัดทำแบบสำหรับยื่นประกันสังคม และนำส่งประกันสังคมให้กับลูกค้า
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท
 • จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และประจำปี (ภ.ง.ด.50) ตามประมวลรัษฎากร
 • จัดทำงบการเงินประจำปีได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อนำส่งให้กับกรมพัฒน์และกรมสรรพากร
high angle electronic devices office

บริการด้านที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs, PAEs
 • ที่ปรึกษาด้านภาษีประสบการณ์ภาษีเงินได้และ Transfer Pricing
 • ที่ปรึกษาวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
 • ที่ปรึกษาการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ IPO Listing

บริการอื่นๆ

 • ให้บริการการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบการเงินรวม

 • ทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน /งบดุล รายเดือน
 • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหาภาษีอากร กรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.91) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

เราให้บริการในหลายกลุ่มธุรกิจ

เรามีประสบการณ์ทำบัญชียื่นภาษี รวมทั้งวางระบบบัญชีและวางแผนภาษีมากกว่า 10 ปี ในหลายธุรกิจ เข้าใจตัวธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 • ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
 • ธุรกิจบริการ
 • ธุรกิจซื้อมาขายไป
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจการเงิน
 • ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
 • ธุรกิจสุขภาพและความงาม
 • ธุรกิจการแพทย์

การลงพื้นที่ทำงานของทีมงาน Plusitive Accounting

6 Package ค่าทำบัญชี

Package ราคาเริ่มต้นต่อเดือน จำนวนรายการค้าต่อเดือน รอบบันทึกบัญชี ยื่นภาษีรายเดือน
Basic (Monthly) 3,500 0-30 รายไตรมาส
Professional 5,000 0-60 รายไตรมาส
Enterprise 7,000 0-100 รายไตรมาส
VIP 10,000 มากกว่า 100 รายการ รายไตรมาส
Basic (Annual) 15,000 / ปี 50 รายการ / ปี รายปี

*ค่าบริการเป็นราคาเบื้องต้น ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าบริการตามลักษณะการดำเนินธุรกิจและความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงปริมาณงานซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน หรือ ตามเงื่อนไขในหนังสือเสนอบริการด้วยราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,250 บาทต่อเดือน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

สำนักงานบัญชี Plusitive Accounting ดีอย่างไร ?

 • มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการวางระบบบัญชีและวางแผนภาษีที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการ

 • ได้รับบริการงานด้านบัญชีและภาษีที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงต่อเวลา ในราคาสมเหตุสมผล

 • เราพร้อมเป็นตัวแทนเข้าพบกรมสรรพากร ในกรณีที่ท่านมีปัญหาด้านบัญชีภาษี เพื่อช่วยให้คำแนะนำร่วมเจรจาหาข้อยุติทางด้านภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 • เราเป็นสำนักงานบัญชีครบวงจร มีบริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีเชิงลึก และที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยให้ลูกค้าเราไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ

 • เรามีประสบการณ์ในการทำบัญชีและภาษีในหลายธุรกิจ ทราบจุดดีและจุดด้อย รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี

สำนักงานบัญชีอื่น

 • เจ้าหน้าที่ไม่ว่างคุยและอธิบายในตอนแรก มาเจอปัญหาทีหลัง แก้ไม่จบ เสียเวลาและเครดิต

 • ราคาค่าบริการไม่สมกับเนื้องานที่ได้ ผู้ประกอบการต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องค่าปรับและเสียเวลาชี้แจงกับกรมสรรพากร

 • ไม่ส่งตัวแทนเข้าพบกรมสรรพากร เพียงแต่ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์เท่านั้น

 • มีความรู้ในกรอบของบัญชีและภาษี แต่ไม่กว้างพอที่จะให้คำแนะนำในระดับที่ลึกและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในด้านอื่นๆ

 • มีรูปแบบการทำงานเหมือนๆกันกับทุกธุรกิจ ไม่ทราบถึงข้อดีหรือจุดเด่นของแต่ละธุรกิจลูกค้า ไม่อาจส่งเสริมให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด