บริการด้านบัญชีและภาษี

 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปีโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต

 • ให้บริการทำบัญชีโดยผู้จัดการสายบัญชีและการเงินระดับสากล
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs, PAEs
 • ที่ปรึกษาด้านภาษีประสบการณ์ภาษีเงินได้และ Transfer Pricing
 • ที่ปรึกษาวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
 • ที่ปรึกษาการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ IPO Listing
 • ให้บริการการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบการเงินรวม

บริการที่ปรึกษาการเงิน

 • ที่ปรึกษาสำหรับการซื้อขายกิจการครบวงจร (M&A Solution)
 • ให้บริการประเมินมูลค่ากิจการและตรวจสอบฐานะกิจการเพื่อซื้อขาย (Business Valuation & Due diligence)
 • ที่ปรึกษาในการต่อรองเจรจาสัญญาซื้อขายธุรกิจ (Contract Negotiation)
 • ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ Term Sheet และ Offer การระดมทุนและการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของธุรกิจ Start up
 • ที่ปรึกษาการวางแผน Financial Budget and Planning และ Financial Forecasting
 • ที่ปรึกษาในการจัดหานักลงทุนจากต่างประเทศ
 • ให้บริการการวิเคราะห์งบการเงิน

บริการที่ปรึกษา BOI ครบวงจร

 • ให้บริการยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI
 • ให้บริการตรวจสอบเงื่อนไขบัตร BOI โดยผู้ตรวจสอบบัญชี
 • ให้บริการที่ปรึกษาการจัดทำบัญชีและภาษีสำหรับยื่น BOI
 • ให้บริการนำเครื่องจักรและตัวแทนออกของชิปปิ้ง (Freight Forwarding)

บริการด้านธุรการ

 • ที่ปรึกษาแนะนำกลยุทธ์การเปิดบริษัท
 • ให้บริการจดทะเบียนบริษัทและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ให้บริการจดแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ให้บริการคัดงบการเงินบริษัททั่วไป
 • ให้บริการยื่นขอ Work Permit และ Business VISA

บริการจดทะเบียนเปิดบริษัทในสิงคโปร์

 • ที่ปรึกษาแนะนำกลยุทธ์การเปิดบริษัทในสิงคโปร์
 • ให้บริการจดทะเบียนเปิดบริษัทในประเทศสิงคโปร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นเรื่องต่างๆ พร้อมดูแลทุกขั้นตอน
 • สิงคโปร์เป็นประเทศที่สนับสนุนให้มีการลงทุนจากต่างชาติมากที่สุดในเอเชีย

บริการด้านบัญชีและภาษี

 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปีโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต

 • ให้บริการทำบัญชีโดยผู้จัดการสายบัญชีและการเงินระดับสากล
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs, PAEs
 • ที่ปรึกษาด้านภาษีประสบการณ์ภาษีเงินได้และ Transfer Pricing
 • ที่ปรึกษาวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
 • ที่ปรึกษาการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ IPO Listing
 • ให้บริการการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบการเงินรวม

บริการที่ปรึกษาการเงิน

 • ที่ปรึกษาสำหรับการซื้อขายกิจการครบวงจร (M&A Solution)
 • ให้บริการประเมินมูลค่ากิจการและตรวจสอบฐานะกิจการเพื่อซื้อขาย (Business Valuation & Due diligence)
 • ที่ปรึกษาในการต่อรองเจรจาสัญญาซื้อขายธุรกิจ (Contract Negotiation)
 • ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ Term Sheet และ Offer การระดมทุนและการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของธุรกิจ Start up
 • ที่ปรึกษาการวางแผน Financial Budget and Planning และ Financial Forecasting
 • ที่ปรึกษาในการจัดหานักลงทุนจากต่างประเทศ
 • ให้บริการการวิเคราะห์งบการเงิน

บริการที่ปรึกษา BOI ครบวงจร

 • ให้บริการยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI
 • ให้บริการตรวจสอบเงื่อนไขบัตร BOI โดยผู้ตรวจสอบบัญชี
 • ให้บริการที่ปรึกษาการจัดทำบัญชีและภาษีสำหรับยื่น BOI
 • ให้บริการนำเครื่องจักรและตัวแทนออกของชิปปิ้ง (Freight Forwarding)

บริการด้านธุรการ

 • ที่ปรึกษาแนะนำกลยุทธ์การเปิดบริษัท
 • ให้บริการจดทะเบียนบริษัทและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ให้บริการจดแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ให้บริการคัดงบการเงินบริษัททั่วไป
 • ให้บริการยื่นขอ Work Permit และ Business VISA

บริการจดทะเบียนเปิดบริษัทในสิงคโปร์

 • ที่ปรึกษาแนะนำกลยุทธ์การเปิดบริษัทในสิงคโปร์
 • ให้บริการจดทะเบียนเปิดบริษัทในประเทศสิงคโปร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นเรื่องต่างๆ พร้อมดูแลทุกขั้นตอน
 • สิงคโปร์เป็นประเทศที่สนับสนุนให้มีการลงทุนจากต่างชาติมากที่สุดในเอเชีย